Mobiliosios programėlės privatumo politika

Ši Šeimos Kortelės mobiliosios programėlės privatumo politika (toliau – „Privatumo politika“ arba „Politika“) paaiškina, kaip Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (biudžetinės įstaigos kodas 191717258, A. Vivulskio g. 13, 03162 Vilnius tel. +370 706 64244, el. p.  sppd@sppd.lt) (toliau – „Įstaiga“, „mes“ arba „mus“) renka ir naudoja informaciją Jums naudojantis Šeimos Kortelės mobiliosios aplikacijos (toliau – „Aplikacija“) siūlomomis paslaugomis.

Įstaiga yra įsipareigojusi savo veikloje atsakingai ir saugiai tvarkyti Jūsų asmens duomenis. Vadovaudamasi šiuo esminiu principu, mes visada sieksime užtikrinti pakankamą Jūsų duomenų apsaugos lygį bei Jūsų teisių apsaugą. Vartotojams naudojantis Aplikacija surinktus duomenis mes tvarkome vadovaudamiesi Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016/679) (toliau – „BDAR“), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu, kitais  duomenų apsaugą reglamentuojančiais  teisės aktais bei šia Privatumo politika.

Šioje Politikoje pateikiama nuoroda į „Jūsų Asmens duomenis“ reiškia bet kokią informaciją, kurią pateikėte ar kuri buvo gauta Jums naudojant Aplikaciją, iš kurios galima nustatyti Jūsų tapatybę (toliau – „Asmens duomenys“). Kitų, ne per Aplikaciją surinktų, Jūsų asmens duomenų tvarkymas reglamentuojamas Įstaigos Privatumo politikoje, kurią galite rasti internete adresu www.seimos-kortele.lt/privatumo-politika/.

Mes esame Asmens duomenų, patenkančių į šios Politikos taikymo sritį, valdytojai.

Mes naudojame Jūsų asmens duomenis vykdydami savo veiklą bei teikdami paslaugas Jums. Mūsų tikslas yra tvarkyti tik tuos Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs savo noru mums pateikėte prieš tai gavęs išsamią informaciją apie duomenų tvarkymo tikslus bei tuos duomenis, kurie yra būtini mūsų veiklos vykdymui.

Maloniai prašome susipažinti su šia Privatumo politika, kad sužinotumėte kaip mes, Jums naudojantis Aplikacija, renkame, naudojame, perduodame ir saugome Jūsų asmens duomenis.

 

1. Asmens duomenų rinkimas ir naudojimas

Asmens duomenų tvarkymo tikslas – užtikrinti šeimos kortelės turėtojui, prisijungus prie mobiliosios kortelės programos, naudotis tomis pačiomis nuolaidomis kaip ir kortelės turėtojui.

 

1.1 Kokią informaciją renkame

Mes tvarkome Jūsų Asmens duomenis jei Jūs laisvu noru juos mums pateikiate arba sutikote, jog jie būtų perduoti Jums naudojantis Aplikacijos teikiamomis paslaugomis. Mes renkame šiuos Aplikacijos naudotojų duomenis:

SPIS prašyme nurodyti naudotojo vardas ir pavardė, šeimos narių vardai ir pavardės, naudotojo elektroninio pašto adresas, naudotojo telefono numeris; po prašymo patvirtinimo naudotojui priskirtas šeimos kortelės numeris, prisijungimo raktas, QR kodas ir kortelės būsena.

Įrenginio, kuriame naudojama Aplikacija IP adresas, mobiliojoje aplikacijoje atliekami veiksmai;

GPS geolokacijos duomenys (renkami tik tada, kai einame į nuolaidų žemėlapį).

 

1.2 Jūsų Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Paprastai mes renkame Jūsų asmens duomenis tik tokia apimtimi, kuri yra būtina teikiant paslaugas Jums. ES teisė įpareigoja mus informuoti asmenis, kurių duomenis tvarkome apie duomenų tvarkymo teisinius pagrindus. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes remiamės vienu iš šių teisinių pagrindų:

Teisės aktų reikalavimo pagrindas. Taikomas kai mes esame įstatymų ar kitų teisės aktų įpareigoti tvarkyti Jūsų asmens duomenis, pvz. duomenų teikimas viešojo valdymo institucijoms.

Teisėtų interesų teisinis pagrindas. Mes tvarkysime Jūsų asmens duomenis tais atvejais, kai tam turime teisėtą interesą ir toks duomenų tvarkymas nepažeidžia Jūsų interesų ir teisių apsaugos.

 

1.3 Vaikų Asmens duomenys

Mes suprantame kaip svarbu yra tinkamai apsaugoti vaikų Asmens duomenų privatumą. Mes niekad tikslingai nerinksime ar nesaugosime informacijos apie vaikus, jaunesnius nei 16 m., nebent šios informacijos reikėtų mūsų paslaugų teikimui Jums.

 

2. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

Asmens duomenys (kiekvieno šeimos nario vardas, pavardė, kortelės numeris, prisijungimo raktas, QR kodas ir kortelės būsena) yra perduodami į socialinės paramos šeimai informacinę sistemą (toliau – SPIS).

 

3. Jūsų pasirinkimai

Paprastai Jums naudojantis mūsų paslaugomis nereikalausime Jūsų pateikti Asmens duomenų, nebent tai yra būtina Jūsų pageidaujamų Aplikacijos siūlomų paslaugų suteikimui, pvz. tam, kad galėtume nurodyti prie Jūsų esančią artimiausią šeimos kortelės teikiamą nuolaidą žemėlapyje, mes nustatome Jūsų vietos duomenis. Tam tikrais atvejais mes galime prašyti Jūsų papildomo sutikimo dėl Asmens duomenų tvarkymo ir Jūs turite teisę atsisakyti duoti sutikimą dėl duomenų tvarkymo šiais tikslais. Jei suteiksite sutikimą dėl tam tikrų paslaugų ar informacinių pranešimų gavimo, mes Jums suteiksime galimybę bet kuriuo metu atsiimti šį sutikimą. Sutikimo atsiėmimo atveju mes stengsimės kiek įmanoma skubiau panaikinti Jūsų Asmens duomenų naudojimą sutikime nurodytiems tikslams.

 

4. Jūsų teisės                 

Jei mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, Jūs turite teisę pasinaudoti šiomis teisėmis:

Susipažinimas ir ištaisymas. Jūs turite teisę susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis. Siekdami susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis, Jūs galite pateikti prašymą mums. Jei įvertinę Jūsų užklausą mes nuspręsime, kad privalome suteikti Jums tokią teisę, informaciją pateiksime nemokamai. Siekdami užtikrinti kitų asmenų teisių apsaugą ir tinkamai atsakyti į Jūsų užklausą, prieš pateikdami atsakymą mes galime paprašyti Jūsų pateikti asmens tapatybę įrodančią informaciją ir kitą informaciją, apie Jūsų santykį su mumis. Jei mūsų tvarkomi Jūsų duomenys yra netikslūs, Jūs turite teisę prašyti patikslinti šiuos duomenis.

Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu. Jūs turite teisę nesutikti, kad mes tvarkytume Jūsų asmens duomenis, jei mes nebegalime jų naudoti.

Kitos teisės. Jei manote, kad Jūsų Asmens duomenų neturėtumėme tvarkyti ar juos saugome per ilgai, Jūs turite teisę prašyti, jog Jūsų Asmens duomenys būtų ištrinti ar apribotas jų naudojimas. Tam tikrais atvejais taip pat turite teisę prašyti išduoti elektroniniu būdu saugomos informacijos kopiją.

Norėdami pasinaudoti savo teisėmis galite kreiptis į mus el.p. seimoskortele@sppd.lt. Gavę Jūsų prašymą, vadovaudamiesi taikomais teisės aktais ir profesine praktika mes imsimės visų pagrįstų pastangų padėti įgyvendinti Jūsų teises.

 

5. Duomenų saugumas ir vientisumas

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes naudojame organizacines ir technines duomenų apsaugos priemones bei procedūras, kuriomis siekiame apsaugoti Jūsų asmens duomenis nuo neteisėto praradimo, netinkamo naudojimo, pakeitimo ar sunaikinimo. Nepaisant visų mūsų dedamų pastangų, atsižvelgti į visas įmanomas grėsmes ir garantuoti absoliučios Asmens duomenų saugos nėra įmanoma. Siekiant užtikrinti maksimalią Asmens duomenų apsaugą, tvarkant Jūsų asmens duomenis, prieiga prie duomenų yra apribota mūsų darbuotojams vadovaujantis „būtina žinoti“ principu. Duomenis tvarkantys asmenys yra įpareigoti laikytis griežtų Asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.

Mes dedame visas įmanomas pastangas, kad Jūsų Asmens duomenys būtų tvarkomi tik:

5.1.  kol ši informacija yra būtina teikiant Jums paslaugas ar teikiant Jums informaciją;

5.2.  kol mes privalome saugoti šią informaciją vadovaudamiesi teisės aktais;

5.3.  iki kol paprašysite sunaikinti Jūsų asmens duomenis.

Konkretus duomenų saugojimo terminas priklauso nuo aplinkybių, kuriomis informacija buvo surinkta ir informacijos naudojimo tikslų, nebent 5.1 – 5.3. nurodyti reikalavimai nustato kitaip, Asmens duomenys bus saugomi ne ilgiau nei 2 metus.

 

6. Nuorodos į kitus tinklalapius

Prašome atsižvelgti į tai, kad mūsų Aplikacijoje gali būti pateikiamos nuorodos į kitus tinklalapius ar mobiliąsias programas, įskaitant trečiųjų šalių valdomus tinklalapius ir mobiliąsias programas, kuriems nėra taikoma ši Privatumo Politika ir juose taikomos privatumo nuostatos gali iš esmės skirtis. Mes skatiname Jus peržvelgti kiekvieno tokio tinklalapio privatumo politiką prieš pateikiant bet kokią Jus identifikuojančią informaciją.

 

7. Šios politikos pakeitimai

Mes galime peržiūrėti ir atnaujinti šią Privatumo politiką atsižvelgdami į mūsų Asmens duomenų apsaugos priemones. Apie Jums taikomus Privatumo politikos pokyčius Jūs būsite informuoti tarp Jūsų ir mūsų įprastomis komunikacijos priemonėmis.

 

8. Privatumo politikos užtikrinimas

Mes esame įsipareigoję užtikrinti Jūsų Asmens duomenų apsaugą. Jeigu turite klausimų ar pastebėjimų dėl Jūsų Asmens duomenų tvarkymo, prašome susisiekti su duomenų valdytoju Socialinių paslaugų priežiūros departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (biudžetinės įstaigos kodas 191717258, A. Vivulskio g. 13, 03162 Vilnius tel. +370 706 64244, el. p.  . Įgyvendinant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus,  duomenų valdytojas paskyrė duomenų apsaugos pareigūną į kurį galite kreiptis šiais kontaktais: El. paštu , Telefonu: 8 706 68168 arba paštu: Vivulskio g. 13, 03162 Vilnius. Šiuo adresu taip pat galite pateikti bet kokias pastabas šiai Privatumo politikai.

Skundą dėl Jūsų duomenų netinkamo tvarkymo Jūs taip pat visada turite teisę pateikti Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, L.Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, el. paštas ,